Kennisbundel Zorgleefplan

Vilans

Het zorgleefplan

Zorgleefplan en verantwoorde zorg

Het zorgplan in de ouderenzorg wordt vaak een zorgleefplan genoemd. Het is in veel zorginstellingen ingericht op basis van de vier domeinen van kwaliteit van leven en draagt daarmee bij aan normen voor verantwoorde zorg (Semzorg.wmv, 2012).

Het zorgleefplan in de wijk

In de animatie een korte toelichting voor iedereen die met het zorgleefplan werkt in de wijk.

In verschillende wetten is vastgelegd dat de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor het juist opstellen en bijhouden van een zorgplan, ook wel zorgleefplan genoemd. Binnen zes weken moet het zijn opgesteld en geaccordeerd door de cliënt en/of zijn familie. Minimaal twee maal per jaar wordt het zorgplan geëvalueerd en, zo nodig, gewijzigd.

Wetgeving en het zorgleefplan

De verplichting om de afspraken die met een met een cliënt zijn gemaakt in een zorgplan weer te geven is in verschillende wetten vastgelegd. Na het eerste gesprek (de verpleegkundige anamnese) en binnen zes weken moet een zorgplan zijn opgesteld dat door de cliënt en/of diens familie is geaccordeerd. De richtlijn 'Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging' (2011), als onderdeel van de professionele standaard, beschrijft wat een juiste omgang met een zorgplan is en waar een goede verpleegkundige verslaglegging uit bestaat. Accurate verpleegkundige verslaglegging bevordert de afstemming van de zorg met collega’s en andere  disciplines. Het draagt daardoor bij aan de continuïteit van de zorg en de veiligheid en het welzijn van de cliënt.

Tegelijkertijd laten verschillende onderzoeken zien dat een kwart van de tijd van zorgverleners uit documenteren bestaat en roepen zorgverleners al jaren dat zij teveel tijd kwijt zijn met het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd die ze liever aan hun cliënten besteden. Staatsecretaris Van Rijn onderkent de registratielast en wil stappen ondernemen om deze terug te dringen blijkt uit zijn brief aan de kamer (08-06-2016). Een van zijn voorstellen is een bekostigingsmodel waar zorgpakketten worden afgeleid uit cliëntkenmerken die zijn vastgelegd in digitale verpleegkundige classificatiesystemen. Een accurate verpleegkundige verslaglegging lijkt in de toekomst dan ook belangrijk te worden als het gaat om de bekostiging van de zorg.

Thuis blijven wonen of een opname in een woonzorgcentrum

Langdurige zorg voor mensen die thuis blijven wonen, wordt zorg zonder verblijf of extramurale zorg genoemd. De zorg voor mensen in een instelling, wordt zorg met verblijf of intramurale zorg genoemd.
Een deel van de langdurige zorg aan ouderen wordt geleverd door thuiszorg. Vaak ondersteund door andere disciplines. Wanneer de gezondheid van een cliënt verslechterd en/of de mantelzorg niet meer kan bijdragen aan de zorg worden mensen na een indicatiestelling opgenomen in een woonzorgcentrum.

Mevrouw Clasen (zie casus in het hoofdstuk Achtergrond) wordt na het overlijden van haar man steeds vergeetachtiger en krijgt onder andere zorgbehoeften op het gebied van de dagelijkse verzorging. Na verloop van tijd heeft ze steeds meer ondersteuning nodig en raakt de dochter overbelast. Mevrouw Clasen krijgt een indicatie voor een zorgzwaartepakket 5. Haar dochter gaat op zoek naar een woonzorgcentrum dat bij mevrouw past.

Met behulp van nagespeelde scenes en animaties wordt de achteruitgang geschetst van een cliënt met de ziekte van Alzheimer door de verschillende fases heen (Alzheimer Nederland).

https://www.youtube.com/watch?v=7F0ifPvE9is

Bron: Alzheimer Nederland

Opdracht 1: Wetgeving en het zorgleefplan

 • Welke wetten hebben het opstellen en bijhouden van een zorgplan verplicht? Waaraan moet een zorgplan volgens deze wetten voldoen?
 • Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen wettelijk verplichte registraties in het zorgplan en de richtlijn 'Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging'?
 • Wat is de registratielast in je eigen (toekomstige) instelling. Wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten. Wie en wat heb je daarbij nodig?
 • Bekijk het filmpje over het zorgleefplan in de wijk. Wat is het Omaha systeem? Wat zijn jouw ervaringen hiermee? 
 • Welke andere verpleegkundige classificatiesystemen zijn er? Naar welk classificatiesysteem zou jouw voorkeur uitgaan en waarom?

Tips

 • eduScrum
 • Discussie over de registratielast in de eigen instelling en hoe dit te verbeteren.
 • Presentatie en discussie met behulp van filmpjes over de verschillende verpleegkundige classificatiesystemen (b.v. ICF, NANDA, NIC, NOC).
 • Bronvermelding (pdf).

Opdracht 2: Thuis blijven wonen

Bekijk de korte documentaire 'Het huis uit'

https://www.youtube.com/watch?v=H10DCQArIXY

Bron: Jessica Villerius & Interpolis

Opdracht

 • Wat vind je van deze oplossing om mevrouw langer thuis te laten wonen? Welke alternatieven zou je nog kunnen bedenken?
 • Lees de casus van mevrouw Clasen (in hoofdstuk Achtergrond) Mevrouw haar grootste wens is om thuis te blijven wonen. Wat is je eerste indruk ten aanzien van de zorg en begeleiding die nodig is voor haar?
 • Welke andere disciplines/organisaties denk jij dat betrokken kunnen worden bij de zorg aan mevrouw thuis en waarom?
 • Hoe denk je dat de afstemming plaats vindt tussen deze zorgverleners? Wie zou volgens jou de zorg moeten coördineren en waarom? Denk aan de verpleegkundige als T-Shaped professional.
 • Hoe komt de indicatie voor thuiszorg tot stand? Welke rol speelt de wijkverpleegkundig hierin?

Model van de T-Shaped Professional

Tips

 • eduScrum.
 • Presentaties over de samenwerking met andere disciplines.
 • Discussie over alternatieven om thuis te blijven wonen.
 • Bronvermelding (pdf).

Opdracht 3: Een opname in een woonzorgcentrum

In de casus van mevrouw Clasen (zie hoofdstuk Achtergrond) komt naar voren dat zij een indicatie krijgt voor een zorgzwaartepakket 5. De dochter gaat op zoek naar een woonzorgcentrum dat bij haar past.

Opdracht

 • Waaruit bestaat een zorgzwaartepakket 5 en wat betekent dit voor de in te zetten zorg?
 • Zou meneer Draaijer in aanmerking komen voor een woonzorgcentrum? Beargumenteer je antwoord.
 • Waaraan moet volgens jou een goed zorgcentrum voor ouderen voldoen?
 • Ga naar www.kiesbeter.nl en zoek een goed woonzorgcentrum uit voor mevrouw Clasen. Geef aan welke aspecten belangrijk waren bij je keuze. Welk item/score gaf de doorslag bij je keuze?
 • Bekijk de website van het gekozen zorgcentrum en geef een oordeel over de website.
 • Wat vind je van deze manier van zoeken naar een geschikt zorgcentrum?

Tips

Deel deze pagina Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Sluit pop-up

Zorgleefplan en verantwoorde zorg

Het zorgplan in de ouderenzorg wordt vaak een zorgleefplan genoemd. Het is in veel zorginstellingen ingericht op basis van de vier domeinen van kwaliteit van leven en draagt daarmee bij aan normen voor verantwoorde zorg (Semzorg.wmv, 2012).

https://www.youtube.com/watch?v=C2aunKTU4-Q

Sluit pop-up

Het zorgleefplan in de wijk

In de animatie een korte toelichting voor iedereen die met het zorgleefplan werkt in de wijk.

https://www.youtube.com/watch?v=iDhgTw9xte0